۰۸۱۹۱۰۱۱۰۱۴
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

گروه انبوه سازان

زیر نظر سازندگان مجرب و با سابقه طولانی و درخشان و عضو انجمن انبوه سازان استان همدان با داشتن مدارک مربوطه دانشگاهی و پژوهشی نسبت به موارد ذیل ارائه خدمت می نماید:

۱- کنترل پروژه

۲-مدیریت پیمان

۳-مشارکت در ساخت

۴-نظارت بر ساخت

۵-محاسبه ساخت

۶-کارشناسی ساخت